Mảnh ghép còn thiếu

Chuyên viên đấu thầu – phụ trách mảng cơ điện

  • Nghiên cứu hồ sơ mời thầu, triển khai các công tác đấu thầu liên quan đến hệ thống cơ điện (yêu cầu có sự am hiểu bao quát cho tất các hệ thống cơ điện)

Ứng tuyển